Privacystatement

Privacystatement EVL BOUW & design

EVL BOUW & design, gevestigd aan Ceresstraat 13 4811 CA Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

EVL BOUW & design
Ceresstraat 13
4811 CA Breda
+31-(0)6-26234714

Belangrijk:

*Indien u besluit een contact aan te gaan met EVL BOUW & design door middel van het gebruik van Whats App, stemt u automatisch in met de voorwaarden die gesteld worden door WhatsApp, dit houd in dat deze bedrijven kunnen toegrijpen op uw contactgegevens alsmede de contactgegevens van alle op uw mobiele telefoon opgeslagen contacten, ook de contacten welke geen gebruik maken van Whats App zullen kunnen worden verzameld! 

*Indien u besluit een contact aan te gaan met EVL BOUW & design door middel van het gebruik van Facebook danwel Facebook Messenger, stemt u automatisch in met de voorwaarden die gesteld worden door Facebook danwel Facebook Messenger, dit houd in dat deze bedrijven kunnen toegrijpen op uw profiel, contactgegevens en surfgedrag op Facebook.

*EVL BOUW & design kan geenszins aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze contactmogelijkheden!

E.H. van Loosen is de Functionaris Gegevensbescherming van
EVL BOUW & design. Hij is te bereiken via info@evlbouwendesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

EVL BOUW & design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, WhatsApp  en telefonisch contact

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

EVL BOUW & design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het verlenen, offereren en factureren van onze diensten

-U te kunnen bellen of e-mailen ten einde onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

-Het verstrekken van gegevens aan derde op basis van wettelijke verplichtingen, zoals accountancy/boekhouding t.b.v. de belastingdienst.

– Om goederen en diensten bij u af te leveren dan wel te kunnen laten afleveren (directe levering van goederen en materialen), in dit laatste geval zal dit, doordat dit door derden gebeurd, uitsluitend gebeuren met uw schriftelijke toestemming!

EVL BOUW & design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EVL BOUW & design) tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evlbouwendesign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

EVL BOUW & design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

EVL BOUW & design bewaard uw persoonsgegevens 7 jaar zoals wettelijk is geeist!
**Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).** (Bron:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/administratie/administratie_opzetten/hoe_lang_moet_u_uw_administratie_bewaren)

Delen van persoonsgegevens met derden:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken EVL BOUW & design gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EVL BOUW & design en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@evlbouwendesign.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EVL BOUW & design wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

EVL BOUW & design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@evlbouwendesign.nl

  • EVL BOUW & design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (Accountancy/Boekhouding/Belastingdienst)
  • EVL BOUW & design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EVL BOUW & design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Om goederen en diensten bij u te kunnen laten (af)leveren (bijvoorbeeld een directe levering van goederen en materialen) zal dit, doordat dit door derden gebeurd, uitsluitend gebeuren met uw schriftelijke toestemming!

Klachten:

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Veiliginternetten.nl

Copyright EVL BOUW & design

Laatste bewerking 24-1-2020